Теплодар. ДНЗ № 1 «Веселка»

 

Нормативні документи

С Т А Т У Т

 

Дошкільного навчального закладу № 1 «Веселка»

загального типу, комунальної власності

 

 

 

1.Загальні положення

Дошкільного навчального закладу № 1 «Веселка»

загального типу, комунальної власності

 

 

1.1.  Дошкільний навчальний заклад № 1 «Веселка» (далі – дошкільний заклад) загального типу, комунальної власності  створено на підставі рішення  Теплодарської міської ради від 15 січня 1998 року, № 15.

1.2.  Юридична адреса дошкільного закладу: 65490, Одеська область, місто Теплодар, вулиця Піонерна, будинок 12 (дванадцять) – «А», телефон 38-23.

1.3.  Засновник дошкільного закладу Теплодарська міська рада.

Засновник  здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4.  Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-ВР), Законом України «Про освіту» (1060-12), «Про дошкільну освіту (2628-14), Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі-Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. № 305 (305-2003 п) іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.5.  Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, особовий та реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

1.6.  Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного,  розумового і духовного розвитку.

1.7.  Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.8.  Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням  (305-2003 п) та даним Статутом.

1.9.  Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-         реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту (2628-14);

-         забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

-         дотримання фінансової дисципліни та збереження технічної бази.

1.10.        Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами    визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 

2.Комплектування дошкільного закладу

 

2.1. Заклад розрахований на 250 місць.

2.2. Групи комплектуються однакові за віковими ознаками

2.3.У дошкільному закладі функціонують групи: загального розвитку.

2.4. Дошкільний заклад має групи з денними режимом перебування дітей.

 

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить: ясла – 15 осіб; сад – 20 осіб.

2.6. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити: медичну довідку

       про стан здоров’я дитини, свідоцтво про народження, направлення управління освіти,    

       культури та спорту.

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі  у разі її хвороби, карантину,

      санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у  

      літній період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

 - за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

 - на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що включає можливість її

   подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;

-  у разі несплати без поважних причин батьками або особами , які їх замінюють, плати за     

   харчування дитини протягом 2-х місяців та в разі не відвідування дошкільний заклад без 

   поважних причин на протязі 2-х місяців

2.9. Адміністрація дошкільного навчального закладу забов’язана письмово повідомити

       батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10  

        календарних днів.

 

3.Режим роботи дошкільного закладу

 

 

3.1. Дошкільний заклад працює за: п’ятиденним, робочим тижнем

       протягом 10,5 годин;

       Вихідні дні – субота, неділя; святкові дні.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 7:30 до 18:00

3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу: з 7:30 до 18:00

 

 

4.Організація навчально-виховного процесу

у дошкільному закладі

 

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня 

      наступного року.

      З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться 

      оздоровлення дітей.

 4.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який

        Складається на навчальний рік та період оздоровлення.

 4.3. План роботи комунального навчального закладу схвалюється педагогічною радою

         закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з управлін-

         ням освіти, культури та спорту м. Теплодар

 4.4. У дошкільному закладі визначені групи російської  та української мови навчання і

         виховання дітей.

 4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за Базовою

        програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі", програмою(ми) «Малятко», 

        затвердженої  Міністерством Освіти  і Науки України.

 

5. Організація харчування дітей у дошкільному закладі

 

5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування на підставі проведених тендерних торгів та укладення  договору з переможцями  при умові  додержанням санітарно – гігієнічних правил та норм.

5.2. У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацію страв, закладкою

       продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі,

       санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів

       реалізації продуктів покладається на медичних працівників та  керівника дошкільного 

       закладу.

6. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі.

 

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється  Теплодарською  

        міською лікарнею на безоплатній  основі медпрацівниками.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі

       проведення обов’язкових  медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним

       розвитком  дитини, організацію фізичного виховання,  загартування, дотримання с 

       санітарно- гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи

       медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

7. Учасники навчально – виховного процесу.

 

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного

       віку, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники, медичні працівники, 

       помічники вихователів, батьки або особи які їх замінюють, фізичні особи, які надають

       освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми  морального та матеріального

       заохочення: щорічна винагорода за ст. 57 педагогічним працівникам та інше 

       передбачено законодавством.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

     -      безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і  

             навчання;

      -     захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її  

            здоров’ю,  моральному та духовному розвитку;

-         захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а   

також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

-         здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

      -    обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

      -    звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання

            і навчання своїх дітей;

      -     брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні

            матеріально-технічної бази закладу;

-         відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

-         захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

-         вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у десятиденний термін з поточного місяця;

-         своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

-         слідкувати за станом здоров’я дитини;

-         інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має

       відвідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а 

       також фізичний і психічний стан якої  дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами

       України «Про освіту»(1060-12), «Про дошкільну освіту» (2628-14), іншими

        нормативно-правовими  актами, прийнятими відповідно до них, правилами 

        внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

      -   на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

      -   брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

      -   на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

      -   проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну ,  пошукову

           роботу;

-         вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

-         на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

-         об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

-         на захист професійної честі та власної гідності;

-         інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов’зані:

      -    виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового

            договору;

-         дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати  гідність

дитини та її батьків;

-         забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

-         брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

-         виконувати накази та розпорядження керівництва;

-         інши обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу

       завідуючим.

7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне

         і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України

         «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять

          періодичні безоплатні медичні огляди два рази на рік у міській лікарні м. Теплодар.

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка  здійснюється,

          як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію

          педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки 

          України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього

         розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови  

         колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають

         займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

8.  Управління дошкільним закладом

 

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником  управлінням освіти,

        культури та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий

       (директор), який призначається  і звільняється з посади засновником (й) або упо-

        вноваженим ним органом управління освітою з дотриманням чинного законодавства.

Керівник дошкільного закладу:

-         відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

-         здійснює керівництво і контроль за діяльність дошкільного закладу;

-         діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними особами;

-         розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу;

-         відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

-         приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

-         видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

-         затверджує штатний розклад за погодженням з управлінням освіти, культури та спорту виконкому Теплодарської міської ради;

-         контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

-         затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

-         забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

-         контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і  навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

-         підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експерементальну роботу педагогів;

-         організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які ї замінюють;

-         щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово - господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють;

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі – педагогічна рада.

      До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні

      працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови 

      батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути 

      представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх 

      навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

      Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.

      Педагогічна рада закладу:

-         розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає

відповідні рішення;

-         організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

-         приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить 4 рази на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу

       та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

       Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу 25 осіб,

       батьків – 25 осіб.

       Термін їх повноважень становить один рік.

        Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної

        кількості присутніх.

        Загальні збори:

-         приймають Статут, зміни і доповнення;

-         обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

-         заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

-         розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

-         затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

        Кількість засідань ради визначається за потребою.

        Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не

        менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники,

        спонсори та інші).

        Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання

        поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної

        бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо

        морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу,

        погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

 

9. Майно дошкільного закладу.

 

9.1. Відповідно до рішення Теплодарського міськвиконкому № 15 від 15 січня 1993 року

       дошкільного закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі,

       споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики (інші

       матеріальні цінності).

9.2. Матеріально-технічна база дитячого закладу включає будівлі, споруди, земельні

       ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, і інші матеріальні цінності, вартість

       яких відображено у балансі.

 

10. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу.

 

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

      -     засновника (власника);

      -     відповідних бюджетів (для державних і комунальних закладів) у розмірі,

      передбаченому нормативами фінансування;

-         батьків або осіб, які їх замінюють;

-         добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб.

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із засновником (и) має право_

-     придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

-     отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

-     здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним

       особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Статистична звітність РВК-83, 85-К про діяльність дошкільного закладу

         здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі

         визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і

        

         науки України та інших центральних органів виконавчої  влади, яким підпорядко-

         вуються дошкільні заклади.

         За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється: через

         централізовану бухгалтерію.

 

11. Контроль за діяльністю дошкільного закладу.

 

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного навчального закладу є

          державна атестація, що проводиться  один раз на десять років у порядку,

          встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня

          й обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти, культури та спорту 

          виконавчого комітету Теплодарської міської ради

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішенням

Теплодарської міської ради

«29» грудня 2011 року

№ 165-VI_____

 

Зміни та доповнення

до Статуту дошкільного навчального закладу №1 «Веселка»

загального типу, комунальної власності

 

1. Розділ I доповнити пунктами:

¾    1.11. Дошкільний заклад здійснює обробку персональних даних з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів закладу з питань реалізації визначених також внутрішніх документів закладу з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та обов'язків у сфері трудових правовідносин та соціального захисту у вигляді особових справ, картотеки особових карточок Ф№-П2 та особових справ дітей;

¾    1.12. У дошкільному навчальному закладі створено та функціонує консультативний центр для батьків та осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї .

2. У розділі II пункт 6 викласти у редакції : «Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі батьків, або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини за висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, свідоцтва про народження, направлення управління освіти, культури та спорту ».

3. Розділ II доповнити пунктом 2.10 такого змісту: «Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень)».

4. У розділі IV пункт 4.5 після слів «Базовою програмою розвитку дитину дошкільного віку «Я у Світі» доповнити словами «та іншими додатковими програмами розвитку дітей», а слова «програмою(ми) «Малятко» » вилучити.

5. У тексті Статуту слово «МОН» замінити словом «МОНмолодьспорт» у відповідному відмінку.

    Ці зміни є невід’ємною частиною Статуту.

 

 

 

ПРАВИЛА ДЛЯ БАТЬКІВ ДНЗ № 1 «ВЕСЕЛКА»

 

"Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати і розвивати її в родинному колі".

(Ст. 7 п. 3 Закону про дошкільну освіту та виховання)

1. Загальні положення.

1.1. Батьки або особи, які їх замінюють (далі - батьки), є учасниками освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі (далі- дошкільний заклад)

Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, за збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

2. Права батьків.

2.1. Батьки мають право:

-       вибирати дошкільні заклади та форми отримання дошкільної освіти

-       та виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному законодавству;

-       обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

-       звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

-       на пільги на харчування;

-       вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного закладу;

-       на додаткові освітні платні послуги та відмовлятись від запропонованих послуг;

-       приймати участь у заходах дошкільного закладу;

-         батьки можуть працювати в складі комісій, що перевіряють якість харчування, маючи доступ до харчоблоку. Для цього необхідно обов’язково надати санітарну книжку та мати відповідний санітарний одяг;

-       брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу.

3. Обов’язки батьків.

3.1. Батьки зобов’язані:

-   виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

-   постійно дбати про фізичне здоров’я дитини, її психічний стан, створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей;

-   поважати гідність дитини;

-   виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком;

-   виконувати режим дня дошкільного закладу;

-         батьки, або особи, що за їх дорученням приводять дитину в дошкільний заклад, мають передати дитину вихователю або тому працівникові ДНЗ, який приймає дітей в цей час. Неприпустимо відправляти дитину до дошкільного закладу саму, без супроводу дорослого. Увечері   вихователь зобов’язаний передати дитину батькам або іншій особі (крім неповнолітніх дітей), що прийшла за нею за їх дорученням.

-         батькам варто заздалегідь домовитися з вихователем щодо тих осіб, яким вони доручають забирати дитину з дошкільного закладу. В окремих випадках таке доручення оформляється письмово.

-         вихователь не має права віддавати дітей з дошкільного закладу неповнолітнім дітям, батькам у нетверезому стані.

-         дотримуватись правил дорожнього руху;

-         бути прикладом для своїх дітей;

-         своєчасно в установленому порядку вносити плату за харчування дитини в дошкільному заклад;

-         відвідувати батьківські збори;

-         виконувати поради - рекомендації працівників закладу щодо виховання та навчання дітей;

-         бути взаємоввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у спілкуванні.

-   приводити дитину добре вимитою, одягненим в чистий одяг (одяг повинен бути зручним, відповідати погодним та сезонним вимогам), підстриженими, з обрізаними нігтями;

-   батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби;

-   стежити за реальним станом здоров’я дитини;

-   не давати, не одягати дитині зайві предмети, які можуть зашкодити життю та здоров'ю дитини;

-   не приносити продукти харчування, з метою попередження харчових отруєнь, алергічних реакцій у дітей;

-   забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного закладу;

-   своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

-   приводити дитину при наявності довідки від дільничного лікаря або стаціонару з зазначенням діагнозу хвороби або причини відсутності. Якщо дитина відсутня сім днів і більше - приймається при наявності довідки від лікаря про стан здоров'я (ст..15. Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»);

-   діти, які відсутні 1 місяць з поважних причин (відпустка батьків, лікувально-оздоровча путівка) приймаються з довідкою від лікаря після огляду старшої медичної сестри дошкільного закладу.

Ми разом з Вами зацікавлені у всебічному розвитку вашої дитини.

НЕУХИЛЬНЕ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ДИТЯЧОГО САДКА ОБОВ′ЯЗКОВЕ ДЛЯ ВСІХ БАТЬКІВ!

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

 

      

          

  

      -